Granty

Granty członków Pracowni Badań Środowiskowych

Maria Lewicka realizuje grant OPUS

2012-2015. Odzyskiwanie pamięci: Tożsamościowa rola społecznej pamięci miejsca . Grant NCN Nr 2011/03/B/HS6/03320

Retrieving the lost history: Role of the social memory of place in identity formation

Projekt jest polsko-ukraińskim przedsięwzięciem, poświęconym psychologicznym mechanizmom pamięci społecznej miejsc w Europie Środkowo-Wschodniej. Projekt realizuje dwa cele badawcze: (1) identyfikuje procesy (motywacyjne i poznawcze) odpowiedzialne za etnocentryczny obraz przeszłości tych miejsc na terenie Polski, Ukrainy i Litwy, które w wyniku porozumień po II wojnie światowej zmieniły przynależność państwową i tym samym podległy pełnej lub częściowej wymianie narodowości, (2) analizuje tożsamościowe funkcje pamięci społecznej oraz istotę dwóch konstruktów: tożsamości lokalnej oraz zainteresowania

przeszłością miejscowości zamieszkania, ich związek z innymi pokrewnymi pojęciami oraz rolę w kształtowaniu nieetnocentrycznej wizji historii miast wschodniej Europy.

Proponowany projekt bada treści pamięci i mechanizmy ich kształtowania ale przyjmuje założenie, że „nie wszystko jest konstrukcją”, a więc że można przezwyciężyć etnocentryczny obraz przeszłości miejsca. Upatrujemy mechanizmów przezwyciężenia jednostronnej wizji przeszłości w „zejściu” na niższy poziom tożsamości: z tożsamości narodowej na tożsamość

lokalną, oraz w przełączeniu się z kategorialnego na zindywidualizowany sposób przetwarzania informacji o miejscu. Drugim celem projektu jest pokazanie na dużych reprezentatywnych lub celowo dobranych próbach wybranych miast trzech krajów (Polski, Ukrainy i Litwy) związku między treściami pamięci, świadomością historii miejsca i zainteresowaniem tą historią, oraz tożsamością człowieka: siłą tożsamości lokalnej, strukturą tożsamości narodowej, poczuciem ciągłości osobistej i grupowej. Planujemy też sprawdzić związki między tymi pojęciami, a takimi funkcjonującymi w psychologii konstruktami jak nostalgia, potrzeba poznania, oraz perspektywa czasowa.

 

Anna Wnuk realizuje grant PRELUDIUM

2014-2017. Role of place memory, place attachment, local and national identity and intergroup relations in shaping the ethnic bias towards space of contested city.

Kształtowanie się uprzedzeń wobec przestrzeni miast podzielonych: rola pamięci miejsca, relacji przywiązania, tożsamości lokalnej i narodowej oraz postaw międzygrupowych.

Celem projektu jest zbadanie zjawiska uprzedzenia wobec miejsca występującego w stosunku do przestrzeni tzw. miast podzielonych i skonfliktowanych wewnętrznie. Ten rodzaj uprzedzeń charakterystyczny jest dla miast wielokulturowych, w których podziały na grupy społeczne, kulturowe, etniczne są silnie zaznaczone, a przy tym mamy do czynienia z konfliktem dotyczącym suwerenności poszczególnych grup, ich narodowo-etnicznej tożsamości czy też wartości sacrum.

Uprzedzenie wobec miejsca rozumiane jest tu jako przekonanie, iż grupy obce nie mają prawa do zamieszkania w danym miejscu czego konsekwencją jest oczekiwanie np. monoetnicznego charakteru miejsca. Ze względu na historyczne, społeczne, polityczne i religijne uwarunkowania, miejscem szczególnie interesującym pod względem możliwości obserwowania badanego zjawiska jest Jerozolima. Celem projektu jest zbadanie zależności pomiędzy uprzedzeniami występującymi w tym mieście a takimi czynnikami jak pamięć miejsca, relacja przywiązania, tożsamość lokalna.

 

Joanna Rudzińska otrzymała grant FUGA, który realizować będzie we Wrocławskim Wydziale Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.