Metody pracyAnaliza śladówuploads/images/metody_info/slady.jpg

Badania wymagające analizy śladów dotyczą przede wszystkim przestrzeni użytkowej. Pozwalają określić główne strumienie transportowe, stopień postępowania erozji czy miejsc najlepszej ekspozycji pod względem marketingowym. Badania te są przydatne na poziomie projektowania i dostosowywania przestrzeni do potrzeb użytkowników.

Typomorfo
Mapyuploads/images/metody_info/mapy.jpg

Opisywanie środowiska wymaga precyzyjnego określenia miejsca w przestrzeni. W psychologii środowiskowej wykorzystuje się mapy poznawcze do określenia wyobrażenia osób badanych o relacjach przestrzennych. Z kolei ewaluacja przestrzeni za pomoca map ewaluatywnych pozwala na określenie natężenia warunków panujących w przestrzeni i wskazanie potencjalnych miejsc, które dla użytkowników są ważne.

Obserwacjauploads/images/metody_info/obserwacja.jpg

Wykorzystanie zaawansowanych technologii umożliwia przygotowanie analiz w oparciu o obserwację. Materiał badawczy może być utrwalony w postaci wizualnej i dźwiękowej, tego typu badanie pozwala na nieinwazyjne poznanie specyfiki danego środowiska. Bogactwo materiału pozwala obecnie zarówno na jakościowe jak i ilościowe wnioski dotyczące wybranej przestrzeni. Obserwacja często jest wykonywana w przypadku prowadzonych badań pilotażowych.


Mapy ewaluatywne
CAWIuploads/images/metody_info/cawi.jpg

Przeniesienie badań do wirtualnej przestrzeni możliwe jest do przeprowadzenia dzięki CAWI. Skrót ten oznacza wywiad wspomagany przez media cyfrowe. Dzięki interakcji z użytkownikiem nie stanowi problemu znalezienie określonej grupy docelowej, do której trudno by było trafić osobiście. Równocześnie można zgromadzić bardzo duże grupy osób badanych. Wyniki badań zachowywane są w postaci statystycznej, dzięki czemu analiza jest uproszczona.

Kwestionariuszeuploads/images/metody_info/kwestionariusz.jpg

Przygotowanie profesjonalnego narzędzia, jakim jest kwestionariusz wymaga wiedzy na temat optymalizacji i doboru właściwych skal pomiarowych. Tak zbudowana ankieta może być wykorzystywana w przypadku wywiadu indywidualnego oraz grupowego, jak również do badań przez Internet (zobacz CAWI). W psychologii środowiskowej kwestionariusze są stosowane zarówno do badań wstępnych jak również do uszczegółowienia wniosków dotyczących problemu badawczego.

Transect walkuploads/images/metody_info/transect_walk.jpg

Specyfiką badań psychologii środowiskowej jest relacja między człowiekiem i przestrzenią w której się znajduje. Metoda transect walk pozwala na wykorzystanie wiedzy eksperckiej mieszkańców do określenia problemów, które dotyczą przestrzeni. Jednocześnie pozwala na bogatą dokumentację cyfrową.

Fotostoryuploads/images/metody_info/fotostory_2.jpg

Metoda Fotostory pozwala na przedstawienie świata takiego, jaki widzi go osoba badana. Ponieważ każdy z nas zwraca uwagę na inne szczegóły środowiska, jej zastosowanie pozwala na odejście od utartych schematów i zwrócenie uwagi na elementy ważne dla zwykłego mieszkańca. Dzięki tej metodzie użytkownicy przestrzeni mogą partycypować w procesach decyzyjnych.

Fokusuploads/images/metody_info/focus.jpg

Fokus jest narzędziem do wywiadu grupowego, który zawiera wystandaryzowane techniki określenia wpływów róznych grup oddziałujących na tym samym terenie. Poza wykorzystaniem go w procesie negocjacyjnym pozwala na określenie odmiennych punktów widzenia i wskazanie tych wymiarów oddziaływania na środowisko, które są ważne w danej grupie eksperckiej.

Kolażuploads/images/metody_info/kolaz.jpg

Zastosowanie kolażu pozwala na odkrycie symboliki danej przestrzeni, określenie cech dominujących, a w efekcie ocenę jakościową. Respondenci mogą za pomocą tej metody dokonać syntetycznej charakterystyki przestrzeni w znacznie krótszym czasie niż w przypadku innych metod. Jednocześnie metoda pozwala na ujęcie indywidualnego spojrzenia każdej osoby badanej.

Q-sortuploads/images/metody_info/qsort.jpg

Ocena wagi poszczególnych elementów przestrzeni oraz ich ocena przez użytkowników jest podstawową możliwością wykorzystania narzędzia Q-sort. Semantyczny sposób ilustracji cech przestrzeni pozwala na określenie ich wagi oraz stworzenie schematów postępowania w przypadku dokonywania przekształceń czy rewaloryzacji.

Wywiady pogłębione

Statystyczneuploads/images/metody_info/zastane.jpg

Nieobce psychologii środowiskowej są również metody analizy statystycznej. Wykorzystanie danych zastanych występujących w administracji publicznej pozwala na wstępną ocenę problemów przestrzeni oraz na wybór najlepszej metody dalszego postępowania. Jednocześnie możliwe jest zarówno ilościowe jak i jakościowe porównanie obszaru badanego z analogicznymi rozwiązaniami, które zostały podjęte w innych miejscach.

Tekstowe
Wizualne

Warsztaty scenariuszowe
Warsztaty projektowe
Mediacje i negocjacje
Debaty