Prace magisterskie studentów

Prace magisterskie z psychologii środowiskowej


(2013)

Jan Ambroziewicz (2013): Effects of medium and place type on environmental perception and evaluation of urban settings: Still images and videos.

 

Sam Khodayarkhani (2013): People-Place Bonding among the Swedish Population

 

Aleksandra Goliszek (2013): Wielonarodowa historia Lublina w pamięci mieszkańców miasta

 

(2012)

Roksana Jańczak (2012): Komu technologia „robi różnicę”? Zakres możliwości działania, nastawienie do obiektów uciążliwych i otwartość na doświadczenia a stopień akceptacji inwestycji typu NIMBY (promotor Łukasz Jochemczyk)

(2011)

Joanna Szczepańska (2011): Demokracja przez projekt? – wykorzystanie teorii space syntax do zrozumienia współobecności różnych użytkowników w przestrzeni publicznej (promotor: Maria Lewicka)


Łukasz Mizeracki (2011): Aktywność społeczna, kapitał społeczny i kapitał kulturowy – zróżnicowanie wewnętrzne Polski i Ukrainy (promotor: Maria Lewicka)


Tomasz  Białobrzeski (2011): Związki z miejscem zamieszkania - Zróżnicowanie regionalne Polski i Ukrainy (promotor: Maria Lewicka)

(2010)

Markiewicz Paulina (2010). Typ związku z miejscem a percepcja zmian środowiskowych (promotor: Janina Pietrzak)

Iwańczak Bartłomiej (2010): Oddziaływanie wielkości ośrodka miejskiego na zróżnicowanie stylu życia jego mieszkańców. (promotor: Maria Lewicka)

Joanna Zając (2010): Analiza postaw wobec obiektów historycznych oraz ich wpływ na ocenę przestrzeni miejskiej na przykładzie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (promotor: Maciej Trojan)

Joanna Gładecka (2010): Wspólna przestrzeń broniona czy dwa odrębne obszary. Porównanie mieszkańców domków jednorodzinnych i osiedli zamkniętych zamieszkujących to samo terytorium (promotor: Maciej Trojan)

Urszula Ziębińska (2010): Przywiązanie do miasta, reakcje afektywne na miasto oraz wartości krajobrazowe miasta w ocenie mieszkańców Warszawy, Wrocławia i Wiednia. (promotor: Maria Lewicka)

 

Ziębińska Urszula (2010): Przywiązanie do miasta, reakcje afektywne na miasto oraz wartości krajobrazowe miasta w ocenie mieszkańców Warszawy, Wrocławia i Wiednia (promotor: Maria Lewicka)


Piętak Dominika (2010): Pogoda, satysfakcja życiowa i zachowania prospołeczne (promotor: Maria Lewicka)

(2009)

Chabowski Rafał (2009). Znaczenie ogrodzenia dla mieszkańców warszawskich osiedli na podstawie badan pięciu grodzonych i dwóch otwartych osiedli. (promotor: Maria Lewicka)

Owczarek Dominik (2009). Zamknięte osiedla jako przestrzeń paradoksu: aktywność społeczna, kapitał społeczny i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców warszawskich osiedli zamkniętych – model zależności miedzy zmiennymi (promotor: Maria Lewicka)

Plezia Grzegorz (2009). W poszukiwaniu tożsamości śląskiej. Przywiązanie do miejsca i identyfikacja z miejscem Górnoślązaków i osób napływowych na tereny Górnego Śląska. (promotor: Maria Lewicka)

Bielecki Krzysztof (2009). Wizerunek marki warszawa oraz aktywności podejmowane przez mieszkańców miasta. (promotor: Maria Lewicka)

Bogucka Zuzanna (2009). Subiektywna ocena funkcjonalności korytarzy budynków uczelni wyższych na etapie projektu architektonicznego. (promotor: Maria Lewicka)

Monika Kozioł (2009): Gdzie jest centrum Warszawy? Identyfikacja z miejscem oraz mapa ewaluatywna centrum Warszawy (promotor: Maciej Trojan)

Michał Cieślak (2009). Wpływ poziomu identyfikacji i przywiązania do miejsca zamieszkania, wśród mieszkańców Saskiej Kępy, na ich postawy wobec inwestycji Stadionu Narodowego w Warszawie. (promotor: Maciej Trojan)

(2008)

Waśniewska Dorota (2008). Miasto o zaburzonej ciągłości? Warszawa w pamięci trzech pokoleń mieszkańców Śródmieścia Południowego. (promotor: Maria Lewicka)

Rychlewska Paulina (2008). Pamięć miejsca i psychospołeczne więzi z miejscem zamieszkania mieszkańców warszawskiego Młynowa i Pomiechówka. (promotor: Maria Lewicka)

Szafrański Michał (2008). Ewaluacja środowiskowa stadionu jako obiektu miejskiego na przykładzie stadionu Widzewa w Łodzi (promotor: Maciej Trojan)

(2007)

Karecka Joanna (2007): Wpływ przynależności do mniejszości narodowej lub wyznaniowej na poziom przywiązania do miejsca. (promotor: Maria Lewicka)

Zając Aleksandra (2007): ……….(promotor: Maria Lewicka)

Naruszewicz Zuzanna (2007): Forma prezentacji materiału a afektywne, poznawcze i behawioralne aspekty wizyty w muzeum. (promotor: Maria Lewicka)

Lewińska Katarzyna (2007). Stereotyp miejsca i próba jego zmiany na przykładzie warszawskiej Pragi. (promotor: Maria Lewicka)

Marta Kwasek (2007); Środowiskowa analiza Metra Warszawskiego. Praktyczne zastosowanie procedury Post Occupancy Evaluation na przykładzie dwóch stacji Metra Warszawskiego: stacji Imielin i Centrum (promotor: Maciej Trojan)

(2006)

Hussein Magdalena (2006). Pamięć miasta i identyfikacja z nim w dzielnicy bogatej w podpowiedzi architektoniczne i dzielnicy zupełnie ich pozbawionej na przykładzie warszawskiej Pragi i Muranowa. (promotor: Maria Lewicka)

Dunicz Michał (2006): Kształtowanie się związku z miejscem wśród studentów warszawskich akademików (promotor: Maria Lewicka)

Halicz Krzysztof (2006). Domy na ścieżkach historii. Pamięć miasta i identyfikacja z miejscem zamieszkania mieszkańców warszawskiej Woli i Muranowa. (promotor: Maria Lewicka)

Stawiarz Patrycja (2006): Analiza zależności między poparciem dla zmian antropogenicznych a przywiązaniem do miejsca i aktywnością społeczną mieszkańców polskich miast. (promotor: Maria Lewicka)

Duda Tomasz (2006) : Potrzeby mieszkaniowe ludzi starszych. (promotor: Maria Lewicka)

(2005)

Górka Helena (2005). Hazard jako pułapka psychologiczna oraz kasyna jako pułapka (promotor: Maria Lewicka)

Bruszewska Dominika (2005): Wpływ osobowości, systemu wartości i zmiennych demograficznych na sposób zagospodarowania przestrzeni mieszkalnej (promotor: Maria Lewicka)

(2004)

Połeć Magdalena (2004). Mieszkać i zamieszkiwać. Czy i dlaczego jesteśmy skłonni bronić naszych terytoriów? (promotor: Maria Lewicka)

Gąsecki Adam (2004). Mieszczanin obywatelem, czyli o wpływie przywiązania do miasta, tożsamości miejskiej i kapitału społecznego na lokalne zachowania obywatelskie. (promotor: Maria Lewicka)

Rokicka Małgorzata (2004). Metody badawcze map poznawczych w psychologii środowiskowej. (promotor: Maria Lewicka)

(2003)

Łuba Marzena (2003). Predyktory poczucia bezpieczeństwa. Wpływ cech fizycznych przestrzeni miejskiej na poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania mieszkańców trzech warszawskich dzielnic. (promotor: Maria Lewicka)

Gromulska Lucyna (2003). Wpływ kolorów w pomieszczeniach na emocje a temperament. (promotor: Maria Lewicka)

Jędrasik Jacek (2003). Domus Dei – Domus Ecclesia. O wpływie planu architektonicznego na funkcjonalność współczesnej świątyni chrześcijańskiej. (promotor: Maria Lewicka)

(2002)

Marszalec Joanna (2002). Czynniki kształtujące więzi z miejscem i przez nie kształtowane. (promotor: Maria Lewicka)

Leciak Martyna (2002). Różnice w identyfikacji z Warszawą ze względu na miejsce zamieszkania: rejon miejski i rodzaj zabudowy. (promotor: Maria Lewicka)

Trzpil Liliana (2002). Gdzie dobrzy sąsiedzi tam się dobrze siedzi czyli od jakich czynników zależą relacje sąsiedzkie (promotor: Maria Lewicka)

Łapińska Joanna (2002). Podziwiani i napiętnowani czyli demograficzna i psychologiczna charakterystyka klasy metropolitalnej. (promotor: Maria Lewicka)

Sępkowska Dorota (2002). …………. (promotor: Maria Lewicka)

Fedoruk, Małgorzata (2002). Miejskie self czyli przestrzeń publiczna i lokalna społeczność w perspektywie psychologicznej. (promotor: Maria Lewicka)

(2001)

Kristóf Józef (2001). Dwa oblicza Budapesztu czyli różnice w percepcji środowiska między mieszkańcami bloków i starej zabudowy w Budapeszcie. (promotor: Maria Lewicka)

Sasimowska Małgorzata (2001). Wpływ spostrzegania siebie i dysonansu poznawczego na kształtowanie oraz konsolidację postaw względem ochrony środowiska. ((promotor: Maria Lewicka)