Zespół

Zespół Pracowni Badań Środowiskowych

uploads/images/foto_osoby/lewicka.jpg

prof. dr hab. Maria Lewicka
Psycholog. Inicjatorka badań środowiskowych na Wydziale Psychologii. Kierownik Pracowni Badań Środowiskowych oraz specjalizacji z zakresu psychologii środowiskowej. Jej zainteresowania obejmują zagadnienia psychologii miejsca (przywiązanie do miejsca, tożsamość miejsca, pamięć miejsc, psychologiczne mapy miejsc), oraz roli czynników urbanistycznych w zachowaniach społecznych ludzi.

 

English | Polski


dr Łukasz Jochemczyk
Absolwent Wydziału Psychologii UW. W roku 2008 obronił prace doktorską, pisana pod kierunkiem prof. Andrzeja Nowaka, dotycząca procesu negocjacji. Jego zainteresowania dotycząca szeroko rozumianej teorii konfliktów.. Specjalizuje się w negocjacjach środowiskowych.


dr Jasia Pietrzak
Absolwentka Wydziału Psychologii UW. Doktorat z psychologii społecznej broniła w 2004r. na Columbia University. Zainteresowania naukowe krążą wokół tematu sprawiedliwości społecznej i tożsamości społecznej.
uploads/images/foto_osoby/duda.jpg mgr Tomasz Duda
Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, podczas których studiował psychologię, filozofię oraz socjologię. Stypendysta Fundacji Herberta Quanda na Uniwersytecie w Konstancji. Doktorant na Wydziale Psychologii UW. Prowadził szkolenia dla biznesu z zarządzania kwalifikacjami pracowników, negocjacji i zrównoważanego rozwoju. Jest założycielem i członkiem stowarzyszenia Miastosfera. Jego praca doktorska dotyczy eko-gerontologii.

mgr Wojciech Dyr
Psycholog, ukończył również Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska oraz Centrum Europejskie UW. W ramach MISDoMP pisze pracę doktorską łączącą psychologię społeczną z problematyką zmian klimatycznych. Jego pozostałe zainteresowania naukowe dotyczą neuropsychologii, substancji psychoaktywnych, psychologicznych aspektów HIV/AIDS oraz wpływu psychiki na ciało.


mgr Bartłomiej Iwańczak
Doktorant geografii i psychologii w ramach Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Nauk Matematyczno-Przyrodniczych UW. Zainteresowania badawcze dotyczą wykorzystania technik informatycznych, w tym modelowania układów złożonych oraz systemów informacji geograficznej do oceny przestrzeni miejskiej.
uploads/images/foto_osoby/kula.jpg mgr Agnieszka Maria Kula
Absolwentka Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Na podstawie badań terenowych napisała pracę magisterską o rewitalizacji dzielnicy El Raval w Barcelonie. Jest doktorantką w Instytucie Studiów Społecznych UW. Przygotowuje pracę pod kierunkiem dr hab. Marii Lewickiej, prof. UW, o psychologicznych aspektach przestrzeni publicznej. Interesuje się miastem w ujęciu interdyscyplinarnym, przestrzenią publiczną i przestrzeniami spędzania czasu wolnego.
mgr Łukasz Mizeracki

dr Joanna Rudzińska
Zajmuje się problematyką psychologii ekonomicznej. Koordynator organizacyjny Zadania nr 2 (Rozbudowa specjalizacji psychologii środowiskowa) PO KL w latach 2010-2014


mgr Anna Stefaniak
Anna Stefaniak jest doktorantką w Katedrze Psychologii Społecznej, członkinią zespołu Centrum Badań nad Uprzedzeniami, uczestniczką Letniej Akademii Praw Człowieka (Summer Fellowship) oraz organizacji Humanity in Action. Zajmuje się historycznymi uwarunkowaniami stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji oraz metodami walki z nimi. Koordynowała polską część międzynarodowego projektu badawczego Deconspirator (2012-2013). Od 2012 roku jest zaangażowana w prace Fundacji Forum Dialogu.

mgr Sabina Toruńczyk
Absolwentka psychologii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie jest doktorantką w Instytucie Studiów Społecznych UW. Pisze pracę doktorską pod kierunkiem dr hab. Marii Lewickiej, prof. UW, poświęconą relacjom sąsiedzkim we współczesnym mieście.

mgr Anna Wnuk
Absolwentka kulturoznawstwa oraz psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach pracy magisterskiej prowadziła badania nad przywiązaniem do miasta mieszkańców Jerozolimy. Obecnie, pod kierunkiem prof. Marii Lewickiej, prowadzi badania nad uprzedzeniami wobec przestrzeni miast skonfliktowanych. Zainteresowana badaniami nad pamięcią i ucieleśnionym znaczeniem miejsca, w tym także wykorzystaniem metod neuronauki.

dr Jerzy Wojciechowski
Zajmuje się problematyką psychologii sądowej. Koordynator organizacyjny Zadania nr 2 (Rozbudowa specjalizacji psychologii środowiskowa) PO KL w latach 2014-2015.

Adrian Wójcik
Socjolog. W ramach Pracowni zajmuje się projektami dotyczącymi pamięci miejsca oraz psychologii postaw prośrodowiskowych (conservation psychology). Współpracuje z instytucjami pozarządowymi, dla których prowadzi szkolenia z zakresu psychologii uprzedzeń oraz komunikacji proekologicznej. Pozostałe zainteresowania badawcze to: metodologia badań międzykulturowych ze szczególnym uwzględnieniem problemu porównywalności narzędzi badawczych (measurement invariance), modelowanie równań strukturalnych.

dr Jan Zając
Jest psychologiem społecznym i ekonomistą. Fascynują go badania Internetu i zachowania ludzi w Internecie. Wykorzystuje tę wiedzę w praktyce w projektowaniu i wprowadzaniu działań marketingowych i sprzedażowych oraz w doradztwie organizacyjnym. Pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ma doświadczenia z branży finansowej, badawczej i internetowej. Uwielbia dalekie podróże rowerem, piechotą i autostopem. Jest członkiem International Network for Social Networks Analysis oraz Association of Internet Researchers.

 

Stali współpracownicy

uploads/images/foto_osoby/lasiewicz.jpg dr Angelika Lasiewicz-Sych
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. W latach 2002-2006 adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie prowadzi samodzielną działalność projektową oraz dydaktyczną (specjalizacja: psychologia architektury, teoria architektury).
uploads/images/foto_osoby/zaborska.jpg dr Katarzyna Zaborska
Absolwentka psychologii i architektury, obroniła pracę doktorską na Wydziale Psychologii. Jej zainteresowania dotyczą bezpieczeństwa w mieście. W pracy doktorskiej (promotor dr hab. M. Lewicka, prof. UW) zajmowała się życiem w osiedlach zamkniętych i alternatywnymi formami gwarantowania bezpieczeństwa mieszkańcom (tzw. bezpieczeństwo przez projekt).
uploads/images/foto_osoby/bogucka.jpg mgr Zuzanna Bogucka
Absolwentka Wydziału Psychologii UW. Ukończyła specjalizację z Psychologii Środowiskowej. Interesuje się psychologią architektury a w szczególności diagnozą przestrzeni architektonicznej na etapie projektu, pod kątem jej kompatybilności z potrzebami użytkowników oraz problematyką projektowania partycypacyjnego. Obecnie pisze pracę doktorską na Wydziale Architektury PW, pod kierunkiem prof. nzw. dr hab. inż. arch. Ewy Kuryłowicz, poświęconą percepcji przestrzeni architektonicznej na wymiarze bodźców nie-wizualnych i włączaniu osób niewidomych oraz niedowidzących w proces projektowania.
mgr Adam Foland
Psycholog, geograf. Specjalizuje się w zastosowaniach metod kartograficznych do badań psychologicznych. Jest współautorem aplikacji GIS do przygotowywania i analizy ewaluatywnych map poznawczych, programu PsiMap. Prowadzi zajęcia Psychokartografia w praktyce, Orientacja przestrzenna, Mapy poznawcze i ich pomiar, Fotografia jako narzędzie badawcze psychologii środowiskowej
uploads/images/foto_osoby/stefanska.jpg mgr Joanna Stefańska
Magister psychologii, absolwentka programów MSc Leisure Studies (Universiteit van Tilburg) oraz MA POLIS European Urban Cultures (Vrije Universiteit Brussel, Tilburg University, Manchester Metropolitan University, Helsinki University of Arts and Design). Specjalizuje się w adaptacji i zastosowaniach metod badawczych w psychologii środowiskowej. Aktualnie kończy pracę doktorską dotyczącą sieci społecznych i kapitału społecznego.
mgr Anna Wieczorek
Magister psychologii, aktualnie kończy pracę doktorską dotyczącą związku między przywiązaniem do miejsca, a reakcją na niechciane inwestycje (zjawisko NIMBY). Specjalistka w zakresie negocjacji środowiskowych i jakościowych metod badań środowiskowych. Współpracuje z ośrodkiem Cresson w Grenoble.